Disclaimer

VOF Meet Other Students, met KvK-nummer 82074038, hierna "Meet Other Students" wilt u hartelijk welkom heten op www.meetotherstudents.nl. Door deze website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer. Meet Other Students kan de inhoud van de website en deze disclaimer altijd aanpassen zonder dat u daarover bericht ontvangt. De inhoud van deze website is door Meet Other Students zorgvuldig samengesteld, maar gebruik van de website is op eigen risico. Meet Other Students zal zich naar haar beste vermogen inspannen om de inhoud van de website zo correct mogelijk te houden, maar staat er niet voor in dat haar website altijd juist of volledig zal zijn. Informatie, dus ook het aanbod van diensten, kan fouten omvatten of achterhaald zijn. Meet Other Students is niet aansprakelijk voor schade of andere nadelige gevolgen door gebruik of onbereikbaarheid van (informatie op) deze website. Handelingen die u op basis van deze website of de door Meet Other Students verstrekte informatie verricht, komen voor uw eigen rekening en risico. Op grond van die fouten of achterhaalde informatie, kan dus ook geen overeenkomst tussen u en Meet Other Students tot stand komen. Als u een klacht heeft, dan hoort Meet Other Students dat graag. Stuur uw klacht over de inhoud naar info@meetotherstudents.nl.

U mag deze website gebruiken, maar u kunt geen aanspraak maken op Intellectuele Eigendomsrechten van Meet Other Students of die van licentiegevers. Meet Other Students behoudt zich alle rechten met betrekking tot (de inhoud van) de website voor. Toestemming voor het gebruik van inhoud van deze website op publiekelijk toegankelijke plaatsen kunt u altijd via info@meetotherstudents.nl aanvragen.

Mocht het zo zijn dat Meet Other Students per abuis uw auteursrecht geschonden heeft door het gebruik van artikelen of afbeeldingen, laat het Meet Other Students weten via info@meetotherstudents.nl. Eventuele artikelen of afbeeldingen die het auteursrecht schenden, worden dan direct van de website verwijderd, zonder dat Meet Other Students verplicht is tot enige schadevergoeding.

Meet Other Students behoudt zich het recht voor de op de website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Daarom wordt aangeraden regelmatig na te gaan of de via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Toepasselijk recht
Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht ban toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluitting worden voorgelegd aan de Nederlandse rechter.

Meet Other Students